§1.   Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników.Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługą geolokalizacji,
  5. dostępem do Konta Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 7. Trenerzy realizujący usługi w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika nie posiadają wykształcenia medycznego, które pozwalało by na ustalenie stanu zdrowia Użytkownika.Użytkownik korzystający z Usług związanych z aktywnością fizyczną, przed ich realizacją przez Usługodawcę, zobowiązany jest do przesłaniaUsługodawcy oświadczeniao braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych (przesłanego Usługodawcy w formie elektronicznej).
 8. Użytkownik korzystający z Usług związanych z bezpośrednim kontaktem z Trenerem, Specjalistą lub inną osobą skierowaną przez Usługodawcę do realizacji tych Usług, zobowiązany jest do bieżącego powiadamiania tej osoby o swoim stanie zdrowia (tj.o kontuzjach, przeciwskazaniach, złym samopoczuciu, dolegliwościach bólowych oraz przeciwskazań uzyskanych i specjalisty (dietetyka,fizjoterapeuty,psychologa) jeżeli takie u niego występują).

 

 

§2.   Rejestracja konta użytkownika

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie doUsługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jestuzupełnieniejego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego polaUżytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3.   Funkcjonalności serwisu

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikomnastępujące podstawowefunkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie czatu z Usługodawcą,
  2. udostępnienie wyszukiwarki,
  3. wprowadzenie opinii.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności czatu z Usługodawcą, należy wprowadzić w jego pole żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Jeżeli czat jest w trybie „online”, Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, za pośrednictwem funkcjonalności czatu.
 3. Aby wyszukać Usługę w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 4. Aby wprowadzić opinię o Usłudze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

 

§4.   Subskrypcja w formie pakietów

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi:
  1. udzielenie licencji do wybranychutworów, zaprezentowanych w ofercie reklamowej dostępnej na stronach internetowych Serwisu,
  2. prawo do skorzystania oznaczonych liczbowo lub czasowo konsultacji z trenerem, realizowanych drogą elektroniczną.
 2. Licencja, o której stanowi punkt powyższy jest niewyłączna, ograniczona w czasie i uprawnia do odtwarzania utworów wyłącznie w ramach użytku własnego, o charakterze niekomercyjnym. Licencja ta nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Usługa jest świadczona w modelu subskrypcji, jest ograniczona czasowo i nie jest automatycznie odnawialna.
 4. Okres subskrypcji oraz zakres materiałów dostępnych w jej zakresie, jest wskazany w ofercie reklamowej.
 5. W przypadku subskrypcji rocznej Użytkownik może dokonywać opłaty comiesięcznej przez okres roku.
 6. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. Użytkownik składając zamówienie na Usługę wprowadza lub wybiera:
 8. okres subskrypcji,
 9. informacje rozliczeniowe,
 10. metodę płatności.
 11. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowyo świadczenie Usługi.
 12. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Użytkownika.
 15. W celu korzystania z Usługi, wymaga się zalogowania do Konta Użytkownika, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, opisanymi na stronie internetowej Serwisu.

 

§5.   Kursy

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi udzielenie niewyłącznej licencji do materiałów opublikowanych na stronach internetowych Serwisu, poprzezwykupienie kursów.
 2. Licencja, o której stanowi punkt powyższy jest niewyłączna, nieograniczona w czasie i uprawnia do odtwarzania utworów wyłącznie w ramach użytku własnego, o charakterze niekomercyjnym. Licencja ta nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Dostęp do wybranego i wykupionego kursu jest nieograniczony czasowo.
 4. Użytkownik może korzystać z materiałów dostępnych w ramach wykupionego kursy bez ograniczenia czasowego zgodnie z powyższymi warunkami licencyjnymi.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. Użytkownik składając zamówienie na Usługę wprowadza lub wybiera:
 7. rodzaj kursu,
 8. informacje rozliczeniowe,
 9. metodę płatności.
 10. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowyo świadczenie Usługi.
 11. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Użytkownika.
 14. W celu korzystania z Usługi, wymaga się zalogowania do Konta Użytkownika, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, opisanymi na stronie internetowej Serwisu.

 

 • E-booki
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów będących e-bookami, na odległość.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanieUsługodawcy do udostępnienia plików w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia UżytkownikowiTowarów bez wad.
 5. Zawarcie umowy Sprzedaży następujew chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
 8. Wydanie Towarów odbywa siępoprzez udostępnienie Użytkownikowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie,w Koncie Użytkownika lub poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika.
 9. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 

 • E-booki
 1. Niniejsze postanowienia znajdują zastosowanie w stosunku do utworów, będących przedmiotem obrotu w związku ze świadczeniem Usług wymienionych w §4 – §7.
 2. Przedmiot uprawnień Użytkownika stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych utworów, z zachowaniem niniejszych warunków:
  1. Utwór będący przedmiotem obrotu stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  2. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do utworów ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
  3. Prawo do używania utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać ich zmian, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów.
 4. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości utworu. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.

 

 • Usługi dodatkowe
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe Usługi, których przedmiot stanowi wykupienie samoistnych:
  1. indywidualnych konsultacji z wybranym specjalistą,
  2. indywidualnych treningów online,
  3. innych Usług, które są indywidualnie dostosowane do Użytkownika.
 2. Powyższe Usługi są realizowane poprzez indywidualny kontakt z Usługodawcą lub wybranym specjalistą. Kontakt odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez Skype.
 3. Termin realizacji Usługi jest ustalany indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Użytkownik składając zamówienie na Usługę wprowadza lub wybiera:
 6. Usługę,
 7. informacje rozliczeniowe,
 8. metodę płatności.
 9. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowyo świadczenie Usługi.
 10. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Użytkownika.
 13. W celu korzystania z Usługi, wymaga się zalogowania do Konta Użytkownika, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, opisanymi na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§9.   Warunki płatności

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usługprzy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatnościw chwili złożenia zamówienia.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy (w przypadku występowania),
  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§10.                   Newsletter

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi:funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

§11.                   Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacjez tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacjidrogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

 

§12.                   Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URLhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URLhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URLhttps://www.uokik.gov.pl.

 

§13.                   Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
  1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dniazawarcia umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (WLS Krzysztof Sztompka, ul. Zachodnia 56/4, 99-100 Łęczyca, kontakt@fityounow.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 8. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 11. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 12. Od 01.01.2021 r. zapisy § 13 pkt 1-11 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego. Charakter zawodowy prowadzonej działalności weryfikowany będzie przez Usługodawcę  na podstawie wpisu Użytkownika w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§14.                   Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 

§15.                   Warunki licencyjnedotyczące zawartości serwisu

 1. Niniejsze postanowienia dotyczą ogólnodostępnej zawartości Serwisu, nie zaś utworów wchodzących w zakres oferowanych Usług.
 2. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających zSerwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 3. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomościprzesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 4. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji:zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Użytkownik nie może:wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie,wykonywać zmian utworów,usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów,wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 6. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

§16.                   Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów– w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§17.                   Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującejdefinicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§18.                   Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień przez Użytkownika.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: fityounow.pl.

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownikawłasności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanieUżytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Krzysztof Sztompka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WLS KRZYSZTOF SZTOMPKA, z siedzibą w Łęczycy (99-100) przy ul. Zachodnia 56/4, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5070050388 oraz REGON380623287, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 605 237 939 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@fityounow.pl.

Użytkownikto osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcąumowę o świadczenie Usługi.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: WLS Krzysztof Sztompka, ul. Zachodnia 56/4, 99-100 Łęczyca | kontakt@fityounow.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującychrzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres :

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: WLS Krzysztof Sztompka, ul. Zachodnia 56/4, 99-100 Łęczyca

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

 

Żądanie reklamacji:


Podpis składającego: